Privacyverklaring Mazars Signals

U heeft ervoor gekozen gebruik te maken van de cloud-dienst Mazars Signals. In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over de manier waarop Mazars N.V., Mazars Accountants N.V., VAT-assist B.V. en Mazars Financial Advisory Services N.V. (‘Mazars’) omgaat met de (persoons)gegevens die u aan Mazars verstrekt. Hieronder vindt u welke partij de verantwoordelijke is in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’), welke persoonsgegevens verzameld worden en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens verzameld worden. Daarnaast leest u hoe lang uw (persoons)gegevens bewaard worden, welke rechten u in dit verband heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Wie is de verantwoordelijke?

De verantwoordelijke in de zin van de Wbp is de partij die de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt. In dit geval is dat Mazars. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens maakt Mazars gebruik van derden die uw gegevens verwerken ten behoeve van de dienstverlening aan u. Met deze derden heeft Mazars een bewerkersovereenkomst gesloten waarmee wordt gewaarborgd dat aan de verplichtingen in de zin van de Wbp is voldaan.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Ten behoeve van de uitvoering van de door u verstrekte opdracht, zult u verscheidene persoonsgegevens aan Mazars verstrekken. Afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik wenst te maken, kunnen de volgende (persoons)gegevens door Mazars verwerkt worden:

 • naam-, adres- en woonplaatsgegevens;
 • titel;
 • geslacht;
 • postbus- en/of andere vestigingsgegevens;
 • (mobiele) telefoonnummer(s);
 • faxnummer(s);
 • geboortedatum;
 • burgerservicenummer(s);
 • e-mailadres(sen);
 • Kamer van Koophandelnummer(s);
 • gebruikersnaam en wachtwoord voor Mazars Signals;
 • IP-adres van het apparaat waarmee u inlogt in of gebruikt maakt van Mazars Signals;
 • financiële gegevens;
 • fiscale gegevens.

Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

Mazars verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het verlenen van de diensten waartoe u aan Mazars opdracht heeft gegeven;
 • voor het versturen van gepersonaliseerde berichten die aansluiten bij uw interesses en/of de situatie van uw onderneming;
 • voor het versturen van informatie over nieuwe producten of diensten van Mazars;
 • om de wijze waarop en mate waarin u gebruik maakt van Mazars Signals bij te houden en aan de hand van dit gebruik Mazars Signals te onderhouden en te verbeteren;
 • voor het versturen van uitnodigingen voor (vaktechnische) bijeenkomsten zoals seminars, het bijwonen van informatiebijeenkomsten en workshops georganiseerd door Mazars University en daarmee vergelijkbare bijeenkomsten.

Beveiliging

Mazars hanteert verschillende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de door u verstrekte gegevens. Er vindt geen doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie plaats. Mazars bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk is. Dit is anders indien wij op grond van wet- en regelgeving genoodzaakt zijn uw gegevens langer te bewaren. Wanneer wij uw gegevens niet langer nodig hebben zullen wij deze op een veilige manier vernietigen of geanonimiseerd bewaren.

Cookies

Mazars verzamelt ook gegevens door middel van het plaatsen van cookies. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vindt u hier.

Uw rechten

Op uw verzoek verstrekt Mazars graag een overzicht van de persoonsgegevens die zij van u verwerkt. Op uw verzoek past Mazars deze gegevens aan of verwijdert zij deze uit haar bestanden.

Indien u niet langer gepersonaliseerde nieuwsberichten wenst te ontvangen of niet langer op de hoogte gehouden wilt worden over seminars, nieuwe producten etc., kunt u te allen tijde aangeven dat u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, waarna de toezending ervan zal worden stopgezet. Het betreffende bericht vermeldt de methode waarop u dat kan bewerkstelligen. Berichtgeving die noodzakelijk is voor de dienstverlening via Mazars Signals (bijvoorbeeld een bericht waarin u wordt geattendeerd op het feit dat u een aangifte moet indienen via Mazars Signals) kunt u logischerwijs niet stopzetten.

Wijzigingen

Indien de stand van de techniek of wijziging van wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft, is Mazars gerechtigd dit privacy statement aan te passen. De meest recente versie van dit privacy statement kan in Mazars Signals geraadpleegd worden.

Contact

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben of inzicht willen hebben in uw gegevens dan wel deze willen verwijderen of aanpassen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw contactpersoon bij Mazars of bel +31 (0)88 277 17 77.